JOPECO | Obchodní podmínky

theme3

Katalog

Anketa

Jak jste spokojeni s dosavadním průběhem letní sezony 2011 ?

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o.

 

1.Výklad pojmů

•1.1.   Prodávající - JOPECO spol.s r.o., IČ:25252135, se sídlem U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, zapsaný v obchodním rejstříku  Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 10160.

•1.2.   Kupující - subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo

•1.3.   Smlouva - smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím ústně, písemně nebo v elektronické podobě

•1.4.   Zboží - veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména pneumatiky, protektory, disky kol a příslušenství

•1.5.   Služby - veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelskéčinnosti,

zejména prodej pneumatik, jejich uskladnění, prodej protektorů, prodej disků kol, prodej příslušenství, servis v oblasti výměny pneumatik, opravy pneumatik, montáž a demontáž kol a vyvážení kol osobních či nákladních vozů

•1.6.   Cena - cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito podmínkami

•1.7.   Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím; tímto zákonem se řídí i vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není podnikatelem a uzavřením smlouvy se tak mezi těmito subjekty sjednává dohoda o volbě práva dle §262 obchodního zákoníku.

2.Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny služby, které prodávající poskytuje a jsou ve smyslu § 273 odst. 1 Obchodního zákoníku nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi prodávajícím a kupujícím. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto všeobecné obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

•2.2.   Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím osobně, písemně, faxem, telefonicky nebo e-mailem.

•2.3.   Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, když kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím.

•2.4.   Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o nabízených službách prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.5. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím.

3.Objednání zboží, výrobků a služeb

3.1. Objednávku zboží a služeb je možno učinit kupujícím osobně, písemně, faxem, telefonicky nebo e-mailem.

•3.1.   Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství a typ, případně výrobní označení zboží, které objednává.

•3.2.   Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a místo jejího poskytnutí.

•3.3.   Kupující, který je podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo či místo podnikání, místo dodání zboží (pokud se liší od sídla či místa podnikání), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

•3.4.    Kupující, který není podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání zboží (pokud se liší od bydliště) a datum narození. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

•3.5.   Je-li předmětem služeb sezonní uskladnění pneumatik a není-li dohodnuto jinak, je kupující povinen uskladněné pneumatiky vyzvednout do 30. května příslušného kalendářního roku (pro případ úschovy letních pneumatik) nebo do 30. listopadu příslušného kalendářního roku (pro případ úschovy zimních pneumatik). Pokud kupující uskladněné pneumatiky nevyzvedne ve lhůtách dle tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek, je prodávající oprávněn uskladněné pneumatiky zlikvidovat a kupující nemá nárok na náhradu škody.

4.Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo předáním zboží dopravci.

•4.2.   Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na které byla služba poskytnuta.

•4.3.   Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla služba poskytnuta.

•4.4.   Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně v reklamních materiálech či katalozích a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany kupujícího.

•4.5.   V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje, stávka zaměstnanců výrobce apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by takové prodloužení trvalo déle než 30 dnů je kupující i prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.

•4.6.   Kupující nese veškeré náklady spojené s jeho odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně dodáno.

•4.7.  Cena přepravného:

Osobní, SUV a VAN pneu:

Přepravní společnost/JOPECO rozvoz = 20,00 Kč bez DPH / balík (PŘÍJEM OBJ. DO 15:00, DOBA OBVYKLÁ DODÁNÍ JE 24-48HOD).        V PŘÍPADĚ OBJEDNÁNÍ POUZE 1KS OSOBNÍHO, SUV NEBO VAN PNEU Z EXTERNÍHO SKLADU BUDE AUTOMATICKY ÚČTOVÁN POPLATEK +30,00 KČ BEZ DPH!!!

Nákladní pneu.

PPL nákladní/JOPECO rozvoz = 50,00 Kč bez DPH / kus                     (PŘÍJEM OBJ. DO 15:00, DOBA OBVYKLÁ DODÁNÍ JE 24-48HOD).         V PŘÍPADĚ OBJEDNÁNÍ POUZE 1KS NÁKLADNÍ PNEU Z EXTERNÍHO SKLADU BUDE AUTOMATICKY ÚČTOVÁN POPLATEK +90,00 KČ BEZ DPH!!!

5.Odpovědnost za škody

5.1. Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení sdělení.

•5.2.  Vady, které nemohly být zjištěny při příjemce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.

•5.3.  Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

•5.4.  V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn:

•5.4.1.  požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné nebo dodáním chybějícího zboží, nebo

•5.4.2.  požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo

•5.4.3.  požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.5. V případě závažných vad na zboží kupujícímu náleží přiměřená sleva.

5.6.Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5.4. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu řádně a včas (dle bodu 5.1. a 5.2.). Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího ihned poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu postoupit třetí osobě.

5.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího uplatněných v reklamaci.

6.Cena a její úhrada

•6.1.   Kupující čerpá základní informace o cenách zboží a služeb prodávajícího z reklamních materiálů a katalogů, když tyto ceny jsou nezávazné. Prodávající vždy uvádí ceny s určením výše ceny s DPH i bez DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření smlouvy.

•6.2.   Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb (např. jako důsledek zvýšení ceny zboží výrobcem, zvýšení DPH apod.), v takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.

•6.3.   Kupující provádí úhradu ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo na místě poskytnutí služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího vedený u České Spořitelny a.s., č.ú.: 1180478339/0800, když kupující je povinen jako variabilní symbol uvést číslo dokladu, na jehož základě úhradu provádí (např. číslo faktury).

•6.4.   Lhůta splatnosti ceny je určována prodávajícím pro každý obchodní případ samostatně. Splatnost je vždy uvedena na příslušném účetním dokladu.

•6.5.   Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny, se těmito všeobecnými podmínkami sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny, tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

•6.6.   Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby.

•6.7.   Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výš 90% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

•6.8.   O poskytnutí slevy z ceny rozhoduje prodávající v každém jednotlivém obchodním případě.

7.Salvatorská klauzule

7.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

8.Zpětný odběr pneumatik 

8.1 Dodavatel v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. zajišťuje zpětný odběr všech druhů použitých pneumatik zakoupených odběrateli u dodavatele v jeho sídle, tj. na adrese Náchod, U Cihelny 1751, PSČ 547 01, telefon: +420 491 401 940, fax: +420 491 401 949. Sídlo dodavatele je jako místo zpětného odběru použitých pneumatik také řádně označeno.

8.2. Dodavatel zajišťuje zpětný odběr použitých pneumatik bez nároku na úplatu a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 07.00 hod. do 16.30 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

9.Závěrečná ustanovení

•9.1.   Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména obchodním zákoníkem.

•9.2.   Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

•9.3.   Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. se zveřejňují vyvěšením v provozovnách prodávajícího a/nebo vytištěním na rub faktur a/nebo umístěním na internetových stránkách prodávajícího na webové adrese www.jopeco.cz a/nebo http//shop.jopeco.cz

•9.4.   Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních podmínek.

•9.5.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 01.01.2009. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 01.01.2009 se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

 

xxxxxxxxx